Download Financial Statements KBC

Title Time Download
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q4/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q4/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q3/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2009
Bảng cân đối kế toán Q1/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2009
Bản cáo bạch T9/2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Bảng cân đối kế toán Q4/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q4/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2008
Bảng cân đối kế toán Q3/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q3/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2008