Download Financial Statements KBC

Title Time Download
Bảng cân đối kế toán Q2/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q2/2008
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2007
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2007
Bản cáo bạch Năm 2007