Download Financial Statements KBE

Title Time Download
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q1/2009
Bảng cân đối kế toán Q1/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2009
Bản cáo bạch T10/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009