Download Financial Statements KMT

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa kiểm toán Q4/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Bản cáo bạch T10/2010
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo được kiểm toán của ban giám đốc Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo tài chính Q2/2009
Bản cáo bạch Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009