Download Financial Statements KMT

Title Time Download
Nghị quyết của đại hội cổ đông Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính Năm 2008