Download Financial Statements LKW

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Bản cáo bạch T5/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009