Download Financial Statements MIC

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010