Download Financial Statements NDC

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bản cáo bạch T12/2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2008