Download Financial Statements NTR

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015