Download Financial Statements PAC

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Bảng cân đối kế toán Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính Q4/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009