Download Financial Statements PAC

Title Time Download
Báo cáo tài chính Q4/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2007
Báo cáo tài chính Q1/2007
Báo cáo thường niên Năm 2007
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2006
Bản cáo bạch T11/2006
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2006