Download Financial Statements PLC

Title Time Download
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010