Download Financial Statements PLC

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính Q4/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007
Báo cáo tài chính Q3/2007
Báo cáo tài chính Q2/2007