Download Financial Statements PNJ

Title Time Download
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q4/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q4/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q4/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2009