Download Financial Statements PNJ

Title Time Download
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2009
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q2/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2009
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q1/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q1/2009
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q4/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2008
Báo cáo tài chính Q3/2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Bản cáo bạch Năm 2008
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Năm 2008