Download Financial Statements PNJ

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2006