Download Financial Statements S12

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013