Download Financial Statements SBA

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Bản cáo bạch T3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính Năm 2008
Báo cáo tài chính Q4/2007