Download Financial Statements SFT

Title Time Download
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010