Download Financial Statements SHB

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính Q4/2009
Báo cáo tài chính Q3/2009
Bảng cân đối kế toán Q3/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2009