Download Financial Statements SHB

Title Time Download
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2009
Bảng cân đối kế toán Q2/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2009
Bảng cân đối kế toán Q1/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2009
Bản cáo bạch T8/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo được kiểm toán của ban giám đốc Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã kiểm toán Năm 2007
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2007
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2007
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2007
Bản cáo bạch Năm 2007
Báo cáo của ban giám đốc Năm 2007