Download Financial Statements TAW

Title Time Download
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2016
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015