Download Financial Statements UEM

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2010