Download Financial Statements VDS

Title Time Download
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2011