Download Financial Statements VDS

Title Time Download
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Bảng cân đối kế toán Q4/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q4/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q4/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Bảng cân đối kế toán Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2010