Download Financial Statements VDS

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Q2/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp Q1/2010
Bản cáo bạch T4/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2009
Bảng cân đối kế toán Q1/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Bản cáo bạch Năm 2008