Download Financial Statements X77

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015