DUPONT

  Unit 2019 2020 2021
Return on Equity % 5.56 0.97
Return on Sales (ROS) % 14.17 0.67 39.41
Asset Turnover revs 0.26 0.77 0.58
Financial Leverage Times 1.52 1.88

Management Effectiveness

  Unit 2019 2020 2021
Gross Profit Margin % 24.54 2.25 50.93
Operating Margin % 0.05 -0.29 -0.22
The proportion of revenues from brokerage activities % 50.68 10.25 7.55
The proportion of revenues from investment activities % 0.06 0.04 0.04
The proportion of revenue from consulting activities % 0.10 0.17 0.28
The proportion of revenues from business capital % 0.06 0.01 0.00

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2019 2020 2021
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % 0.00 0.00
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn %
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -17.81 -70.88 -29.11
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 0.04 0.14

Financial Strength

  Unit 2019 2020 2021
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.52 0.88
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.56 0.46