DUPONT

  Unit 2017 2018 2019
Return on Equity % 4.54 5.85 -0.78
Return on Sales (ROS) % 44.94 37.59 -21.23
Asset Turnover revs 0.09 0.15 0.04
Financial Leverage Times 1.09 1.01 1.00

Management Effectiveness

  Unit 2017 2018 2019
Gross Profit Margin % 48.28 53.39 39.49
Operating Margin % 2.65 1.27 2.21
The proportion of revenues from brokerage activities % 67.13 62.28 31.23
The proportion of revenues from investment activities % 2.97 1.59 2.51
The proportion of revenue from consulting activities % 0.81 0.44 0.46
The proportion of revenues from business capital % 0.02 0.17 0.14

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2017 2018 2019
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -0.02 -0.04 0.00
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn % 0.00
Tỷ lệ phải thu khó đòi % 0.00 0.00 0.00
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 0.37 0.44 0.19

Financial Strength

  Unit 2017 2018 2019
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.09 0.01 0.00
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.80 0.56 0.49