DUPONT

  Unit 2019 2020 2021
Return on Equity % 13.76 13.04
Return on Sales (ROS) % 24.35 24.09 26.46
Asset Turnover revs 0.20 0.16 0.20
Financial Leverage Times 2.84 3.41

Management Effectiveness

  Unit 2019 2020 2021
Gross Profit Margin % 58.26 56.05 57.59
Operating Margin % -17.99 -16.53 -14.17
The proportion of revenues from brokerage activities % 26.57 31.38 42.01
The proportion of revenues from investment activities % 0.50 0.25 0.26
The proportion of revenue from consulting activities % 12.96 10.71 4.65
The proportion of revenues from business capital % 7.80 4.66 3.52

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2019 2020 2021
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -12.75 -7.99 -5.21
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn % 0.00 0.00
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -141.41 -15.04 -19.54
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 0.77 0.32 0.36

Financial Strength

  Unit 2019 2020 2021
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 1.84 2.41
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.37 0.43 0.47