DUPONT

  Unit 2019 2020 2021
Return on Equity % 11.24 17.78 29.46
Return on Sales (ROS) % 25.91 36.62 49.62
Asset Turnover revs 0.14 0.16 0.14
Financial Leverage Times 3.05 2.99 4.09

Management Effectiveness

  Unit 2019 2020 2021
Gross Profit Margin % 59.36 66.22 79.72
Operating Margin % -22.04 -16.82 -12.62
The proportion of revenues from brokerage activities % 1.98 3.10 4.71
The proportion of revenues from investment activities % 0.32 0.13 0.13
The proportion of revenue from consulting activities % 6.92 1.65 0.95
The proportion of revenues from business capital % 0.82 0.53 6.19

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2019 2020 2021
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -0.14 -0.11 -0.07
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn %
Tỷ lệ phải thu khó đòi % 0.00 0.00
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 0.06 0.03

Financial Strength

  Unit 2019 2020 2021
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 2.05 1.99 3.09
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 2.21 2.02