DUPONT

  Unit 2019 2020 2021
Return on Equity % 3.31 12.88 25.55
Return on Sales (ROS) % 10.44 33.03 41.75
Asset Turnover revs 0.14 0.18 0.25
Financial Leverage Times 2.20 2.20 2.41

Management Effectiveness

  Unit 2019 2020 2021
Gross Profit Margin % 28.05 56.03 61.07
Operating Margin % 3.19 2.08 2.91
The proportion of revenues from brokerage activities % 23.06 23.27 30.75
The proportion of revenues from investment activities % 3.42 2.55 3.07
The proportion of revenue from consulting activities % 0.76 1.16 0.68
The proportion of revenues from business capital % 0.55 0.43 0.91

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2019 2020 2021
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn %
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn %
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -19.71 -18.03 -20.67
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư %

Financial Strength

  Unit 2019 2020 2021
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 1.20 1.20 1.43
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.00 0.00