Insider Transactions by HFT

Date Company Name Position Transaction Number of shares owned Price Value
24/04/2019 Trần Tuấn Anh Sold 980,000
24/04/2019 Lê Quỳnh Anh Sold 980,000
24/04/2019 CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh Sold 1,465,600
24/04/2019 Hoàng Như Hải Sold 650,000
24/04/2019 Trần Thị Qua Sold 980,000
24/04/2019 Hanwha Investment and Securities Co.,Ltd. Purchased 9,005,000
24/04/2019 Nguyễn Minh Hoàng Sold 1,020,200
24/04/2019 Lê Quỳnh Trang Sold 990,000
24/04/2019 CTCP Logistics Con Đường Xanh Sold 1,939,200
19/04/2019 CTCP Logistics Con Đường Xanh RegisteredToSell 1,939,200
19/04/2019 Lê Quỳnh Trang RegisteredToSell 990,000
19/04/2019 Trần Tuấn Anh RegisteredToSell 980,000
19/04/2019 Hoàng Như Hải RegisteredToSell 650,000
19/04/2019 CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh RegisteredToSell 1,465,600
19/04/2019 Lê Quỳnh Anh RegisteredToSell 980,000
10/04/2019 Nguyễn Huy Dương Members of the Board Purchased 987,900
02/04/2019 Phạm Thị Minh Sold 300
29/03/2019 Phan Thị Phương Thúy Representative Spokesman Sold 2,000
27/03/2019 Phan Thị Phương Thúy Representative Spokesman RegisteredToSell 2,000
27/03/2019 Phạm Thị Minh RegisteredToSell 300