Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 26,676,000 51.74% 15/11/2022
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 4,377,600 8.49% 15/11/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 3,040,561 5.90% 19/01/2023
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 1,158,200 2.25% 31/12/2020
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam 1,000,000 1.94% 31/01/2023
Vũ Thúy Hạnh 182,856 0.35% 31/12/2022
Nguyễn Tiến Hải Chairman of the Board of Directors 82,080 0.16% 31/12/2022
Quách Tá Khang Deputy CEO 45,676 0.09% 31/12/2022
Hà Thị Mai Lan 35,503 0.07% 31/12/2022
Đặng Văn Liễu 13,224 0.03% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ánh 8,208 0.02% 31/12/2022
Đỗ Minh Hoàng Chief of Executive Officer 5,700 0.01% 30/06/2022
Trương Đình Cánh Board of internal controllers 2,599 0.01% 31/12/2022
Nguyễn Ngọc Kiên Member of the Board of Internal controllers 684 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Hồng Thái Deputy CEO 68 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Sinh Phương 13 0.00% 31/12/2022
Phạm Đức Tuấn 0 0.00% 02/02/2023
Bùi Minh Hường 0 0.00% 02/02/2023
Trần Đức Anh 0 0.00% 07/03/2016
Hoàng Đình Phượng 0 0.00% 14/12/2017