Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Địa ốc ACB 1,051,244 17.03% 31/12/2021
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV 760,211 12.32% 31/12/2021
Nguyễn Văn Mạnh 587,900 9.52% 05/12/2022
Hoàng Văn Điều Members of the Board 578,860 9.38% 31/12/2021
CTCP Văn hóa Tân Bình 435,814 7.06% 31/12/2021
Lại Thị Hồng Điệp Vice-chairman of the Board 355,863 5.77% 31/12/2021
La Thế Nhân Chairman of the Board of Directors 295,550 4.79% 31/12/2021
Trần Thị Thu Anh 33,741 0.55% 30/06/2021
CTCP Đầu tư Toàn Việt 31,127 0.50% 24/12/2021
Hoàng Minh Anh Tú Chief of Executive Officer 28,595 0.46% 31/12/2021
Lại Thế Tiến 24,617 0.40% 30/06/2021
Thái Thị Phượng Phó TGĐ Kỹ thuật – Sản xuất 24,147 0.39% 31/12/2021
Quách Thị Mai Trang Member of the Board of Internal controllers 2,819 0.05% 31/12/2021
Nguyễn Minh Tuấn Members of the Board 1,670 0.03% 31/12/2021
Lê Quốc Thắng 72 0.00% 31/12/2021
Hoàng Minh Anh Tài Director of Business 0 0.00% 07/12/2022
Bùi Mạnh Côn Members of the Board 0 0.00% 07/12/2022
Trần Thị Huệ Director of Quality 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Thị Xuân Chief Accountant 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Văn Danh Board of internal controllers 0 0.00% 07/12/2022