Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Ylang Holdings 2,000,000 25.00% 30/06/2022
Công ty TNHH Soybean 1,495,000 18.69% 30/06/2022
Công ty TNHH Baby Corn 1,447,400 18.09% 30/06/2022
Công ty TNHH Passion Fruit 635,900 10.60% 19/05/2021
Huỳnh Quang Đấu 308,062 5.13% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thu Nga 281,062 4.68% 15/04/2021
Phạm Ngô Quốc Thắng 270,000 3.38% 27/01/2022
Ngô Vĩnh Hòa 122,000 2.03% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thúy Nga 10,000 0.17% 31/12/2018
Nguyễn Thanh Phong Member of the Board of Internal controllers 1,400 0.02% 30/06/2022
Phù Thị Huỳnh Anh 1,000 0.01% 30/06/2022
Trần Thụy Tố Trinh Chief Accountant 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Ngọc Quý 0 0.00% 04/12/2022
Đoàn Đặng Quí An 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Thanh Quang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Hoàng Minh Chief of Executive Officer 0 0.00% 04/12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 31/12/2020
Huỳnh Thiện Nhân 0 0.00% 05/05/2020
Quách Thanh Bình 0 0.00% 30/09/2016
Trần Công Thụy 0 0.00% 30/09/2016