Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Dương Đức Tính Chairman of the Board of Directors 7,137,195 9.43% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Đầu tư APL 6,726,120 8.89% 31/12/2021
Phạm Thị Hằng 5,980,729 7.91% 07/07/2021
CTCP Đầu tư và Tư vấn Long Thành 4,903,208 6.48% 31/12/2021
CTCP Logistics Hàng không 3,703,722 4.90% 30/06/2022
Vũ Hoài Chang 775,995 1.03% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế 709,552 0.94% 07/02/2022
Phạm Văn Hà 176,289 0.23% 31/12/2021
Lê Thị Hồng Thanh 146,010 0.19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lê Hằng Board of internal controllers 36,771 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thắng 21,456 0.03% 30/06/2021
Hoàng Thị Thành 19,203 0.03% 31/12/2020
Đặng Thị Phương Nga Chief Accountant 16,953 0.02% 30/06/2022
Đỗ Vân Hà Lê 13,418 0.02% 30/06/2021
Phạm Xuân Phương 11,526 0.02% 31/12/2021
Trần Thị Nhường Member of the Board of Internal controllers 10,996 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Quang Đạt Member of the Board of Internal controllers 1,000 0.00% 31/12/2021
Dương Thuận An 64 0.00% 30/06/2022
Đặng Ngọc Quang CEO 0 0.00% 27/01/2023
Trương Minh Hoàng Vice- president 0 0.00% 27/01/2023