Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định 6,329,508 51.00% 31/12/2021
CTCP Cấp thoát nước Thủy Anh 3,090,131 24.90% 30/06/2021
Dương Tiến Dũng 620,540 5.00% 31/08/2018
Ngô Thị Hồng Vân Members of the Board 496,000 4.00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Châu Chairman of the Board of Directors 6,800 0.05% 31/12/2019
Lê Tiến Dũng Members of the Board 6,800 0.05% 31/12/2021
Lê Thanh Cường Members of the Board 3,500 0.03% 31/12/2021
Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn Vice- president 1,200 0.01% 31/12/2021
Đặng Hoàng Trung Chief Accountant 1,100 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mai Anh 0 0.00% 26/11/2022
Phan Đình Tân Members of the Board 0 0.00% 26/11/2022
Huỳnh Thị Giao Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 26/11/2022
Đào Thị Kiều Loan 0 0.00% 31/12/2015
Âu Ban Đán 0 0.00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Phương Trà 0 0.00% 26/11/2022
Trần Nguyễn Hạnh Lan Board of internal controllers 0 0.00% 26/11/2022
Nguyễn Quang Sáng 0 0.00% 26/11/2022
Phạm Thị Phúc Diễm 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0 0.00% 31/12/2015
Phan Thế Nga 0 0.00% 31/12/2015