Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đặng Văn Hoan 920,641 20.46% 31/12/2021
Trần Thị Kim Anh 920,641 20.46% 28/12/2021
Nguyễn Văn Sơn 631,688 14.04% 03/10/2018
Nguyễn Thị Mai Trâm 224,291 4.98% 27/04/2022
Nguyễn Tiến Khoa 0 0.00% 08/12/2022
Trần Văn Phúc 0 0.00% 08/12/2022
Đào Văn Sơn 0 0.00% 23/06/2022
Lê Thái Sơn 0 0.00% 24/10/2017
Lê Hiển Dương 0 0.00% 24/10/2017
Phạm Duy Bình 0 0.00% 10/01/2018
Nguyễn Thị Xuân Lan 0 0.00% 15/06/2022
Trần Chí Hiếu 0 0.00% 31/12/2015
Trần Quốc Lập Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 08/12/2022
Hoàng Xuân Lộc 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Văn Tuyến Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Thanh Hoàn 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Hoàng Nguyên Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 08/12/2022
Huỳnh Tấn Trí 0 0.00% 08/12/2022
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP 0 0.00% 04/01/2022
Bùi Thị Hoài Phương 0 0.00% 01/08/2011