Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6,045,658 48.85% 31/12/2022
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 2,457,578 19.86% 31/12/2022
CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên 2,310,000 18.67% 31/12/2021
Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Chief of Executive Officer 16,698 0.13% 30/06/2022
Huỳnh Ngọc Sơn Chief Accountant 14,000 0.11% 31/12/2022
Vy Thị Thanh Nhi 12,000 0.10% 31/12/2022
Huỳnh Anh Tuấn Deputy CEO 2,539 0.02% 31/12/2022
Lưu Thị Tố Như Representative Spokesman 1,050 0.01% 31/12/2022
Dương Hoài Trinh Board of internal controllers 990 0.01% 31/12/2022
Nguyễn Văn Lương 0 0.00% 31/12/2014
Lương Hồ Ngọc Thanh 0 0.00% 31/12/2012
Nguyễn Thị Thao 0 0.00% 30/01/2023
Vũ Quốc Vinh 0 0.00% 30/01/2023
Trần Thị Mỹ Hạnh 0 0.00% 31/12/2015
Trần Thị Út 0 0.00% 31/12/2012
Huỳnh Trung Trực 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Thanh 0 0.00% 30/06/2016
Nguyễn Thanh Phương 0 0.00% 24/09/2014
Nguyễn Bán 0 0.00% 30/06/2016
Phạm Ngọc Dũng 0 0.00% 31/12/2011