Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 440,000 40.00% 30/06/2021
Trần Văn Hiển 110,342 10.03% 10/12/2021
Nguyễn Minh Hà Members of the Board 61,338 5.58% 08/09/2022
Nguyễn Trường Quang 40,000 3.64% 31/12/2018
Nguyễn Khoa Tuyển Members of the Board 19,084 1.73% 30/06/2022
Trần Ngọc Trang 18,946 1.72% 31/12/2018
Trần Hữu Sơn Vice- president 12,024 1.09% 30/06/2022
Nguyễn Văn So Members of the Board 9,062 0.82% 30/06/2022
Bùi Đình Thiện 3,649 0.33% 31/12/2018
Lê Trung Nhân Member of the Board of Internal controllers 3,505 0.32% 30/06/2022
Vũ Thị Thu Hà 900 0.08% 30/06/2020
Nguyễn Sỹ Trung Kiên 567 0.05% 30/06/2020
Vương Trí Thịnh Member of the Board of Internal controllers 300 0.03% 30/06/2022
Đỗ Huy Kiên Board of internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Trần Văn Hưng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Đức Thành 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Văn Thành 0 0.00% 21/04/2017
Nguyễn Văn Hiến 0 0.00% 31/12/2014
Vũ Bùi Biển Members of the Board 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Minh Hải 0 0.00% 05/11/2015