Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 12,250,000 49.00% 30/06/2022
CTCP An Phú 2,666,000 10.66% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn 2,457,150 9.83% 31/12/2021
Nguyễn Phước Bảo Anh Members of the Board 2,332,350 9.33% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Toàn Việt 932,350 3.73% 12/05/2020
CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành 43,400 0.17% 31/12/2021
Vũ Đình Quân Representative Spokesman 7,600 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Châu 6,800 0.03% 31/12/2020
Hoàng Tâm Hòa Chairman of the Board of Directors 6,700 0.03% 30/06/2022
Tạ Thị Cẩm Vinh 6,200 0.02% 31/12/2020
Đặng Thị Thi Thanh Members of the Board 4,000 0.02% 30/06/2022
Trần Huỳnh Nguyên 3,200 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Dũng Deputy CEO 2,900 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên Chief of Executive Officer 2,400 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Ngọc Chief Accountant 2,100 0.01% 30/06/2022
Trần Quang Trường 1,400 0.01% 30/06/2022
Doãn Thị Hồi 1,000 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Minh Hùng Board of internal controllers 400 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Anh Member of the Board of Internal controllers 100 0.00% 30/06/2022
Đinh Thị Hồng Vân 0 0.00% 31/01/2023