Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Bách Việt 36,442,800 63.59% 30/06/2022
CTCP BV Asset 4,220,000 7.36% 30/06/2022
Tạ Thu Thanh 3,065,500 5.35% 13/01/2022
Nguyễn Tân Thành Vice-chairman of the Board 1,162,000 2.03% 30/06/2022
Nguyễn Vũ Thiện Members of the Board 850,000 1.48% 30/06/2022
Ngô Thu Hương 200,000 0.35% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Mai 100,000 0.17% 30/06/2022
Lê Huy Giang 50,000 0.09% 22/08/2022
Phạm Trí Thành Members of the Board 12,000 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Nga Board of internal controllers 10,000 0.02% 30/06/2022
Chu Quỳnh Thơ 1,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Linh Member of the Board of Internal controllers 1,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoa Chief Accountant 1,000 0.00% 30/06/2022
Tạ Hoài Hạnh Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/12/2022
Lưu Vũ Trường Đạm Deputy CEO 0 0.00% 09/12/2022
Lý Tuấn Anh Chief of Executive Officer 0 0.00% 09/12/2022
Vũ Thị Thu Hương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022