Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 32,622,843 36.25% 24/09/2020
Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 9,460,622 10.51% 24/09/2020
CTCP Cấp nước Phú Mỹ 4,560,638 5.07% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Thủy Representative Spokesman 1,335,162 1.48% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B 1,125,000 1.25% 30/06/2022
Đinh Chí Đức Chairman of the Board of Directors 595,367 0.66% 30/06/2022
Đinh Thị Khánh Linh 578,733 0.64% 30/06/2022
Nguyễn Lương Điền Chief of Executive Officer 567,982 0.63% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Lạng Members of the Board 547,191 0.61% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 527,303 0.59% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Chi 477,112 0.53% 30/06/2022
Nguyễn Cảnh Tùng Members of the Board 473,139 0.53% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Huy Members of the Board 357,995 0.40% 30/06/2022
Võ Thị Khánh Vân 352,409 0.39% 30/06/2022
Võ Hiền Hiếu 273,788 0.30% 30/06/2022
Đinh Mai Trang 273,649 0.30% 30/06/2022
Võ Thị Thuận 270,321 0.30% 30/06/2022
Lê Minh Đức Members of the Board 261,589 0.29% 14/09/2022
Đinh Nho Lộc 250,168 0.28% 30/06/2022
Phạm Tấn Luận Members of the Board 196,078 0.22% 30/06/2022