Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 6,165,960 51.38% 30/06/2022
Công ty TNHH Quản lý đầu tư AP Alpha 883,680 7.36% 29/07/2020
Hoàng Thị Thúy Member of the Board of Internal controllers 599,640 5.00% 30/06/2022
Đồng Quang Lực 113,340 0.94% 30/06/2022
Phạm Trần Thư Nga 86,600 0.72% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng 62,760 0.52% 31/12/2021
Lê Thị Minh Hiếu 56,040 0.47% 30/06/2022
Lê Thị Thu Hiền Members of the Board 45,600 0.38% 30/06/2022
Tăng Thị Hồng Hạnh 44,160 0.37% 30/06/2022
Nguyễn Quang Anh 32,400 0.27% 30/06/2022
Phạm Văn Tài 27,100 0.23% 31/12/2018
Lê Bá Chức Vice- president 18,840 0.16% 30/06/2022
Lê Huy Hoàng 16,440 0.14% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hậu 10,100 0.08% 31/12/2018
Trần Việt Cường 10,000 0.08% 31/12/2018
Phạm Trung Hợp Board of internal controllers 8,880 0.07% 30/06/2022
Phạm Mạnh Tiến Vice- president 7,920 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tập 5,700 0.05% 31/12/2018
Phan Thị Hằng 5,400 0.05% 30/06/2022
Trần Quang Khải Chief of Executive Officer 4,920 0.04% 30/06/2022