Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngô Thị Minh Hường 3,600 0.03% 31/12/2021
Ngô Thị Hương 0 0.00% 31/12/2017
Lê Thị Hồng Cẩm 0 0.00% 06/02/2023
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 0 0.00% 06/03/2017
Ngô Ngọc Sơn 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 06/02/2023
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0 0.00% 12/08/2019
Trần Thu Hương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/02/2023
Đỗ Huy Hùng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 06/02/2023
Trịnh Quốc Bình Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Thu Hoài Chief Accountant 0 0.00% 06/02/2023
Hồ Thị Huệ 0 0.00% 06/02/2023
Trịnh Thị Bình 0 0.00% 06/02/2023
Bùi Xuân Hồng 0 0.00% 06/02/2023
Lê Xuân Tình 0 0.00% 06/02/2023
Vũ Ngọc Bách 0 0.00% 06/02/2023
Phạm Đình Tuấn 0 0.00% 06/02/2023
Hà Văn Chuyển Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023