Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 8,716,170 25.64% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong 7,498,750 22.06% 30/06/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 2,344,352 6.90% 04/03/2022
CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng 1,237,500 3.64% 31/12/2018
Vũ Thị Lan Anh 33,745 0.10% 31/12/2018
Lâm Văn Tuấn 24,500 0.07% 31/12/2018
Lê Thành Khoa Vice-chairman of the Board 20,000 0.06% 30/06/2022
Lê Văn Cương 9,900 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Huỳnh Mai Members of the Board 5,500 0.02% 30/06/2022
Phạm Hiếu Đạo Members of the Board 3,207 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Viết Trường Chief Accountant 0 0.00% 26/11/2022
Nguyễn Phương Nam Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 26/11/2022
Đàm Thị Mỹ Nhung 0 0.00% 31/12/2012
Tạ Cao Thái Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 26/11/2022
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0 0.00% 17/11/2017
Bành Mỹ Hiền 0 0.00% 27/07/2015
Lê Thanh Sơn 0 0.00% 26/11/2022
Đỗ Thanh Thành Board of internal controllers 0 0.00% 26/11/2022
Nguyễn Châu Bảo Members of the Board 0 0.00% 26/11/2022
Nguyễn Quang Phước Sơn 0 0.00% 26/11/2022