Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 0 0.00% 22/12/2014
Nguyễn Ngọc Điệp 0 0.00% 31/12/2012
Nguyễn Công Bằng 0 0.00% 31/12/2012
Tô Hiếu Thuận 0 0.00% 31/12/2012
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 24/10/2017
Thái Thị Thùy Trang 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Tấn Vạn 0 0.00% 30/06/2016
Trần Thiện Ân 0 0.00% 03/10/2017
Lê Thanh Thúy 0 0.00% 03/10/2017
Ngô Thế Anh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/02/2023
Dương Du Minh 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Thị Hiền Members of the Board 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Văn Cảnh Members of the Board 0 0.00% 03/02/2023
Hoàng Anh Dũng Members of the Board 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Văn Khánh Members of the Board 0 0.00% 03/02/2023
Lâm Quốc Khánh Representative Spokesman 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Văn Hạnh 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Tấn Tài 0 0.00% 03/02/2023
Nguyễn Thúy Ái Chief Accountant 0 0.00% 03/02/2023
Dương Xuân Phát 0 0.00% 03/02/2023