Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Văn Công Chairman of the Board of Directors 2,038,562 23.17% 30/06/2022
Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP 1,734,000 19.70% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Tuấn Members of the Board 886,000 10.07% 30/06/2022
Phan Ngọc Cương Chief of Executive Officer 845,491 9.61% 30/06/2022
Hà Minh Members of the Board 749,999 8.52% 30/06/2022
CTCP Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holding 559,900 6.36% 30/06/2022
Đỗ Thị Kim Dung 370,000 4.20% 21/03/2018
Nguyễn Đăng Quang Deputy CEO 363,261 4.13% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Trường Deputy CEO 177,727 2.02% 30/06/2022
Lê Xuân Tường Chief Accountant 85,000 0.97% 30/06/2022
Nguyễn Huy Anh Deputy CEO 79,187 0.90% 30/06/2022
Lê Ngọc Quang Deputy CEO 77,818 0.88% 30/06/2022
Lê Thanh Minh Deputy CEO 62,540 0.71% 30/06/2022
Nguyễn Lương Bình Deputy CEO 37,300 0.42% 30/06/2022
Nguyễn Minh Quân Deputy CEO 33,520 0.38% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Doát Board of internal controllers 26,400 0.30% 30/06/2022
Ngô Thế Phong 13,600 0.15% 29/03/2019
Nguyễn Huy Quang Member of the Board of Internal controllers 10,040 0.11% 30/06/2022
Lê Ngọc Thắng 8,800 0.10% 31/12/2021
Lê Minh Hoàng Member of the Board of Internal controllers 2,360 0.03% 30/06/2022