Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Quỹ Đầu tư & Phát triển Bình Định 9,988,485 13.34% 09/06/2022
Nguyễn Thị Thủy 1,504,750 2.00% 25/11/2022
Phạm Minh Đức 1,253,956 2.18% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1,052,361 1.41% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Thư 741,000 0.99% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 701,670 0.94% 14/09/2022
Nguyễn Văn Quá Chairman of the Board of Directors 673,665 0.90% 30/06/2022
Phạm Thị Kim Ánh 648,462 0.87% 30/06/2022
Huỳnh Ngọc Oanh Deputy CEO 629,067 0.84% 30/06/2022
Nguyễn Thành Nhân 556,892 0.74% 30/06/2022
Lê Thị Kim Mai 539,968 0.72% 30/06/2022
Phạm Thị Thanh Hương Chief of Executive Officer 485,274 0.65% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mai Hoa 416,237 0.56% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Giang 399,700 0.69% 31/12/2021
Phạm Thị Ngọc Nở 368,364 0.64% 31/12/2021
Nguyễn Anh Kiệt 294,304 0.39% 30/06/2022
Ngô Thị Hồng Đào 245,966 0.33% 30/06/2022
Phạm Quốc Đại 206,063 0.28% 30/06/2022
Phan Thị Thanh Thủy 182,024 0.24% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Dũng Deputy CEO 131,661 0.18% 30/06/2022